Ochrona Środowiska

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł LICENCJATA/INŻYNIERA lub MAGISTRA INŻYNIERA.

Partnerem merytorycznym kierunku
OCHRONA ŚRODOWISKA jest ORANGE Polska


Studia I stopnia

Studia II stopnia

Rekrutacja On-Line


Polska Komisja Akredytacyjna aż pięć razy pozytywnie oceniła jakość kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska!

Każdy aspekt działalności gospodarczej i społecznej człowieka wiąże się z koniecznością uwzględnienia jej oddziaływania na środowisko. Dynamicznie zachodzące zmiany gospodarcze oraz uwarunkowania prawne w Polsce i Unii Europejskiej sprawiają, iż do najpilniej realizowanych zadań należy ograniczenie energochłonności, zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii, racjonalizacja zużycia surowców, usprawnienie gospodarowania odpadami, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń atmosfery, poprawa jakości wód wraz z udoskonaleniem technicznym procesu oczyszczania ścieków. Do fachowej realizacji tych zadań przygotowuje kierunek studiów Ochrona Środowiska, który z racji na swój interdyscyplinarny charakter łączy wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi typowymi dla nauk technicznych i rolniczych, umiejętnościami z zakresu zarządzania i ekonomii, oraz podstawami rozumienia i stosowania prawa w działalności zawodowej inżyniera.

studia ochrona środowiska kierunek ochrona środowiska

Mocne strony kierunku Ochrony Środowiska WSEiZ według Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

„Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie odgrywa istotną pozycję na rynku edukacyjnym

„Wydział prowadzi współpracę międzynarodową i wymianę kadry naukowo-dydaktycznej głównie z ośrodkami naukowymi krajów wschodnioeuropejskich”

„Studenci Wydziału prezentują wysoki poziom zadowolenia ze świadczonych usług edukacyjnych i wykazują dużą aktywność w ramach studenckich kół naukowych”

„Wydział jest organizatorem bądź współorganizatorem wielu krajowych konferencji naukowych”

„Mocną stroną Uczelni obok nauczycieli o wysokich kompetencjach do kształcenia kierunkowego, jest baza lokalowa i atrakcyjne położenie Uczelni”

Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest przy opisie specjalności.

studia ochrona środowiska warszawa kierunek ochrona środowiska warszawa

60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia: audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratoriach: biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zoologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków, informatyki.