Akademickie Kursy Kompetencyjne

Akademickie Kursy Kompetencyjne powstały z myślą o poszerzeniu umiejętności zawodowych studentów i słuchaczy WSEiZ celem ich dostosowania do nieustająco zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy.

• Akademickie Kursy Kompetencyjne prowadzone są zgodnie z programem poszczególnych przedmiotów
w ramach kierunków studiów, realizowanych w WSEiZ.

• Zajęcia odbywają się w grupach, składających się zarówno ze studentów, jak i słuchaczy kursów.
Wymagania zaliczeniowe są identyczne dla słuchaczy i studentów.

• Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich, a jakość kształcenia podlega okresowej kontroli
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

• Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie z wyłączeniem świąt.
Zależnie od wymiaru godzinowego kursu obejmują 5 lub 10 spotkań (po 2, 4 lub 6 godzin lekcyjnych każde).
Szczegółowy harmonogram zostanie podany nie później, niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

• Zajęcia mogą odbywać się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych: audytoryjnych, projektowych
i laboratoryjnych, w tym pracowni komputerowych.
Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa, a w przypadku ćwiczeń można opuścić nie więcej, niż 20% zajęć.
Formę i zasady zaliczenia przedstawia prowadzący zajęcia nauczyciel akademicki na pierwszym spotkaniu.
W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia słuchaczowi przysługuje nieodpłatny termin
poprawkowy na dodatkowym spotkaniu po zakończeniu semestru.

• Oceny z poszczególnych form zajęć (wykład, ćwiczenia audytoryjne, projektowe i laboratoryjne) wystawiane są
odrębnie.

• W przypadku zaliczenia wszystkich, przewidzianych w programie kursu, form zajęć, słuchacz otrzymuje
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM.
Na życzenie słuchacza na świadectwie może być podany ostateczny wynik ukończenia kursu, w formie liczby,
będącej średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń poszczególnych form zajęć.
Jeśli słuchacz nie uzyska ocen pozytywnych z zaliczenia poszczególnych form zajęć, a program kursu obejmował
ćwiczenia, na które słuchacz uczęszczał (tj. miał nie więcej, niż 20% nieobecności), może otrzymać
ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W KURSIE.

Zajęcia zostaną uruchomione niezależnie od liczby słuchaczy!

Na kurs mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły szkołę średnią (matura nie jest wymagana. W szczególnych przypadkach na kurs mogą być przyjęte osoby, które nie posiadają wykształcenia średniego, po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. Komunikacja z słuchaczem prowadzona będzie w głównej mierze za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Informację, przesłaną na adres e-mail, podany przez słuchacza, uznaję się za przekazaną zainteresowanemu. Przyjęcie na kurs i ewentualna rezygnacja z kursu wymaga zachowania formy pisemnej. W przypadku niektórych kursów do osiągnięcia należytych efektów kształcenia konieczne jest wcześniejsze opanowanie pewnych umiejętności – w ofercie kursów zostały one opisane jako „wymagania wstępne”.

OPŁATY ZA KURS

• Odpłatność składa się z opłaty za zajęcia, którego wysokość zależy od programu kursu, i z wpisowego w stałej
wysokości 50 zł. Wpisowe należy uiścić nie później, niż w chwili przyjęcia na kurs i podpisania umowy.
Opłatę za zajęcia należy opłacić nie później, niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku, gdy słuchacz nie może zaakceptować szczegółowego harmonogramu zajęć, może zgłosić rezygnację w ciągu 3 dni od jego otrzymania, w takim przypadku nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia czesnego, a jeśli już ją wniósł – Uczelnia dokona jego zwrotu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: październik

STUDENCI WSEiZ, realizujący akademickie kursy kompetencyjne, spoza studiowanego kierunku i specjalności, opłacają jedynie wpisowe.

Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Informacje i zapisy: Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, tel. 22 825 80 34 lub 35.

Wymagane dokumenty:
• Dowód osobisty w celu podpisania umowy
• Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
• Dowód wpłaty do wglądu (wpisowe)

Rejestracja na kurs rozpoczyna się 15 września. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.

Akademickie Kursy Kompetencyjne semestr letni
Akademickie Kursy Kompetencyjne semestr zimowy