Aktualności

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy najnowsze zalecenia dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć oraz zaliczeń i egzaminów, sporządzone na podstawie rekomendacji GIS z dn. 12.05.2020 roku oraz „Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” opublikowanych przez MNiSW w dniu 18.05.2020 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie sie z najnowszymi wytycznymi:

NAJNOWSZE ZALECENIA NA ZAJĘCIA ORAZ EGZAMINY

 

Szanowni Państwo!

Już tylko do niedzieli 14 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych zdolnych naukowców do Nagród Naukowych POLITYKI.

Na stronie SERWISU POLITYKA dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł. Piętnastu finalistów ogloszone zostaniebna łamach POLITYKI 16 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów poznamy w październiku.

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych, zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Przyznając Nagrody Naukowe chcą wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej. Co roku ubiega się o nie kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

 

Szanowni Państwo!

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że ograniczenie funkcjonowania Uczelni będzie kontynuowane do dnia 30 września 2020 r., a zdecydowana większość zajęć nadal będzie prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Według wspomnianego rozporządzenia w siedzibie Uczelni mogą zostać przeprowadzone zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane w sposób zdalny. Do takich zajęć należą m.in.: zajęcia laboratoryjne czy zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych.

Informujemy, że z zgodnie z wytycznymi MNiSW od czerwca br. Uczelnia planuje realizację części zajęć laboratoryjnych i terenowych przewidzianych w semestrze letnim. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych

.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne społeczności akademickiej WSEiZ prosimy o stosowanie się do zaleceń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które znajdują się na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz o ograniczenie wizyt na terenie Uczelni.

budownictwoZARZĄDZENIE nr 20/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 22.05.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w III edycji Programu im. Mieczysława Bekkera. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji na stronach internetowych Państwa instytucji, w mediach społecznościowych, newsletterze oraz wśród osób, które same mogą aplikować bądź zainteresować innych naukowców ofertą NAWA.

Program im. Bekkera wspiera naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Nabór wniosków jest prowadzony do 18 czerwca 2020 roku. W III edycji programu wizyty w zagranicznych ośrodkach naukowych będą mogły rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 roku, a najpóźniej 1 października 2021 roku. Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem KLIKNIJ
Ulotka KLIKNIJ
Plakat KLIKNIJ

Pragniemy podkreślić, że uważnie monitorujemy sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy krajami. Jeśli realizacja projektów nie będzie możliwa w planowanych terminach, będziemy dostosowywać ich harmonogram do zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo beneficjentów NAWA, jak i obywateli naszego kraju.

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Bekkera jest pani Agnieszka Chmiel, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. + 48 22 390-35-55

Osobą do kontaktu w sprawach komunikacji i promocji jest pani Renata Czeladko; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; + 48 22 390 35 85

W załączeniu przesyłamy materiały graficzne dotyczące programu.

Jednocześnie korzystamy z okazji, aby serdecznie podziękować za dotychczasowe wsparcie promocyjne oferty NAWA.

 

Szanowni Państwo!

zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.04.2020 r. informujemy, że wszystkie zajęcia dydaktyczne w tradycyjnej formie zostały zawieszone do 24 maja włącznie.

budownictwoZARZĄDZENIE nr 15/2020 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24.04.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

 

Szanowni Państwo!

w związku z wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzeniem z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi przez Władze WSEiZ informacjami dotyczącymi zdalnego prowadzenia zajęć.


Sprawa nr 1. Zawieszenie zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie do 10.04.2020 r.

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do 10 kwietnia 2020 włącznie, zostały zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne w tradycyjnej formie dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów.


Sprawa nr 2. Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W celu ułatwienia i podniesienia efektywności kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ze względu na przedłużający się okres zawieszenia zajęć w tradycyjnej formie, Władze Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie usystematyzowały sposoby prowadzenia zajęć zdalnych i wykorzystywane narzędzia, biorąc pod uwagę formę zajęć.

WYKŁAD
Narzędzia, z których należy skorzystać (jeden do wyboru lub można wykorzystać kilka):

  • prezentacja w programie PowerPoint z nagranym głosem i chronometrażem;
— prezentację można przygotować w domu lub w siedzibie Uczelni (do decyzji nauczyciela biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętowe lub konieczność przeprowadzenia instruktażu);
— w przypadku konieczności przygotowania prezentacji w WSEiZ prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania do właściwego Dziekanatu;
— na końcu każdej prezentacji prosimy o zamieszczenie:
– kilku pytań kontrolnych, dzięki którym Studenci będą mogli samodzielnie zweryfikować poziom opanowania materiału przedstawionego w prezentacji;
– adresu mailowego i/lub telefonu kontaktowego, z którego będą mogli skorzystać Studenci w przypadku pytań do treści prezentacji;
— wykłady będą umieszczone w Chmurze edukacyjnej WSEiZ przez pracowników Dziekanatu i dostępne dla studentów w dowolnym czasie;
— przesyłając prezentację do Dziekanatu, prosimy aby:
– plik prezentacji posiadał nazwę przedmiotu oraz kolejny numer wykładu (prezentacji);
– w treści maila zawarta była informacja o:
– nazwie przedmiotu;
– kierunku studiów;
– formie studiów (stacjonarna, niestacjonarna);
– mail do Dziekanatu Wydziały Architektury: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– mail do Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • program ZOOM – wykłady mogą być nagrane lub prowadzone na żywo (po uzgodnieniu terminu z właściwym Dziekanatem);
— nagrania lub wykład na żywo można prowadzić z domu lub w siedzibie Uczelni (do decyzji nauczyciela biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętowe lub konieczność przeprowadzenia instruktażu);
— w przypadku pracy z domu, przy małych grupach, można wykorzystać bezpłatną wersję programu, a przy grupach większych (powyżej 100 osób) WSEiZ będzie przydzielało czasową płatną licencję na program;
— w przypadku konieczności przydzielenia przez WSEiZ płatnej licencji na program ZOOM, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania do właściwego Dziekanatu;
— więcej informacji pod linkiem: Zoom
— instrukcja jak stworzyć wideokonferencję dostępna pod linkiem – wideoprezentacja Zoom

  • platforma Moodle - serwis e-learningowy WSEiZ

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE
Narzędzia, z których należy skorzystać:

  • program ZOOM - zajęcia prowadzone na żywo;
— zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywały się w godzinach przewidzianych w dotychczas obowiązującym rozkładzie zajęć;
— zajęcia na studiach niestacjonarnych będą odbywały się według nowego harmonogramu uzgodnionego z właściwym Dziekanatem;
— zajęcia mogą być prowadzone z domu lub w siedzibie Uczelni (do decyzji nauczyciela biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętowe lub konieczność przeprowadzenia instruktażu);
— w przypadku pracy z domu można wykorzystać bezpłatną wersję programu lub zgłosić do WSEiZ konieczność przydzielenia czasowej płatnej licencji na program;
— więcej informacji pod linkiem: Zoom
— instrukcja jak stworzyć wideokonferencję dostępna pod linkiem – wideoprezentacja Zoom

  • Microsoft Teams - zajęcia prowadzone na żywo;
— zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywały się w godzinach przewidzianych w dotychczas obowiązującym rozkładzie zajęć;
— zajęcia na studiach niestacjonarnych będą odbywały się według nowego harmonogramu uzgodnionego z właściwym Dziekanatem;
— zajęcia mogą być prowadzone z domu lub w siedzibie Uczelni (do decyzji nauczyciela biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętowe lub konieczność przeprowadzenia instruktażu);
— więcej informacji pod linkiem: Microsoft Teams – dostępny w ramach Office 365;

ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Narzędzia, z których należy skorzystać:

  • Chmura edukacyjna WSEiZ
— umożliwia zamieszczanie i udostępnianie przez Studentów i Nauczycieli plików z pracami projektowymi w folderze utworzonym przez Nauczyciela na potrzeby danego przedmiotu – mogą to być zdjęcia, prezentacje, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, rysunki i inne;
— pozwala komentować i edytować dokumenty;
— szczegóły korzystania z Chmury edukacyjnej WSEiZ w instrukcji, którą znajdziecie Państwo TU;
— wideoprezentację jak udostępnić przestrzeń do pracy (lub materiały dydaktyczne) grupie z wykorzystaniem Chmury Edukacyjnej i Wirtualnej Uczelni znajdziesz klikając w link: wideoprezentacja;

  Korekty i konsultacje w ramach ćwiczeń projektowych można prowadzić zdalnie przy pomocy następujących narzędzi:
• wideorozmowy (oraz udostępniania ekranu)
— Microsoft Teams - więcej informacji pod linkiem: Microsoft Teams – dostępny w ramach Office 365;
— Zoom – więcej informacji pod linkiem: Zoom
– instrukcja jak stworzyć wideokonferencję dostępna pod linkiem – wideoprezentacja Zoom
— Skype – więcej informacji pod linkiem: Skype
— Microsoft Class - więcej informacji pod linkiem: Microsoft Class – dostępny w ramach Office 365;
— lub innych o podobnej funkcjonalności (Google Hangouts Meet, UltraViewer, itp.)

  • maila;

  • telefonu.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Narzędzia, z których należy skorzystać:

  • wideorozmowy (oraz udostępniania ekranu)
— Microsoft Teams - więcej informacji pod linkiem: Microsoft Teams – dostępny w ramach Office 365;
— Zoom – więcej informacji pod linkiem: Zoom
– instrukcja jak stworzyć wideokonferencję dostępna pod linkiem – wideoprezentacja Zoom
— Skype – więcej informacji pod linkiem: Skype
— Microsoft Class - więcej informacji pod linkiem: Microsoft Class – dostępny w ramach Office 365;
— lub innych o podobnej funkcjonalności (Google Hangouts Meet, UltraViewer, itp.)

  • Chmura edukacyjna WSEiZ — umożliwia zamieszczanie i udostępnianie przez Studentów i Nauczycieli plików z pracami w folderze utworzonym przez Nauczyciela na potrzeby danego przedmiotu – mogą to być zdjęcia, prezentacje, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, rysunki i inne;
— pozwala komentować i edytować dokumenty;
— szczegóły korzystania z Chmury edukacyjnej WSEiZ w instrukcji, którą znajdziecie Państwo TU;
— wideoprezentację jak udostępnić przestrzeń do pracy (lub materiały dydaktyczne) grupie z wykorzystaniem Chmury Edukacyjnej i Wirtualnej Uczelni znajdziesz klikając w link: wideoprezentacja;
Część ćwiczeń laboratoryjnych, których nie da się zrealizować zdalnie, będzie zrealizowana pod koniec semestru letniego 2019/2020.

ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZTATY PLENEROWE
Będą realizowane w innym terminie, prawdopodobnie na koniec semestru letniego 2019/2020.

Nauczycieli, którzy nie mają jeszcze dostępu do chmury edukacyjnej, platformy Office365, serwisu e-learning WSEiZ prosimy o kontakt z Działem Obsługi Informatycznej WSEiZ na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Sprawa nr 3. Komunikacja ze Studentami.

Serdecznie Państwa zachęcamy do korzystania w bieżącym kontakcie ze Studentami, oprócz maila i/lub telefonu, również następujących narzędzi:
• Wirtualna Uczelnia - więcej informacji pod linkiem: Wirtualna Uczelnia;
instrukcja udostępniania materiałów w chmurze edukacyjnej i wysyłania wiadomości przez WU – instrukcja

  • Microsoft Teams - więcej informacji pod linkiem: Microsoft Teams;
— dostępny w ramach Office 365

  • Zoom – więcej informacji pod linkiem: Zoom
— instrukcja jak stworzyć wideokonferencję dostępna pod linkiem – wideoprezentacja Zoom

  • Skype – więcej informacji pod linkiem: Skype

  • Microsoft Class - więcej informacji pod linkiem: Microsoft Class
— dostępny w ramach Office 365
Wykorzystanie wszelkie innych rozwiązań o podobnej funkcjonalności jest również możliwe.


Sprawa nr 4. Zgoda na udostępnienie adresu mailowego Studentom WSEiZ.

W trosce o zapewnienie sprawnego i efektywnego kontaktu między Studentami i Nauczycielami WSEiZ zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie Studentom WSEiZ Państwa adresu mailowego za pomocą Wirtualnej Uczelni WSEiZ. Ograniczy to liczne indywidualne zapytania Studentów kierowane do Dziekanatów, Rektoratu oraz za pomocą mediów społecznościowych. W celu wyrażenia zgody prosimy o przesłanie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. maila następującej treści: „Wyrażam zgodę na udostępnienie Studentom WSEiZ mojego adresu mailowego ………………………(tu należy wpisać adres mailowy) za pomocą Wirtualnej Uczelni WSEiZ, w celu ułatwienia komunikacji. Imię i nazwisko Nauczyciela”

Z góry dziękujemy za pomoc.

 

 

Szanowni Państwo,

w celu ułatwienia pracy tym z Państwa, którzy przygotowują materiały dydaktyczne w formie prezentacji w programie PowerPoint z głosem udostępniamy filmy z instrukcją, jak nagrać narrację audio dla prezentacji w tym programie film nr 1, film nr 2.

 

 

Szanowni Państwo!

MNiSW udostępniło, zestawienie bezpłatnych dostępnych zasobów elektronicznych, z których mogą skorzystać nauczyciele przygotowując materiały do pracy zdalnej dla studentów. W zestawieniu znajdują się również takie zasoby, które oferują materiały, zadania, ćwiczenia lub laboratoria w języku angielskim.

Zapraszamy także do zapoznania się z możliwościami korzystania z innych elektronicznych źródeł do przygotowywania materiałów dydaktycznych:
• e-Publikacji i Nauki Polskiej pod linkiem - epnp.pl
• Wirtualnej Biblioteki Nauki - wbn.icm.edu.pl/M
• linków do innych cyfrowych zasobów bibliotecznych biblioteka.wseiz.pl

 

 

Szanowni Państwo!

 

zgodnie z decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie w dniach 12–25 marca 2020 r. włącznie, odwołane zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów.

 

Odwołane zostały także egzaminy dyplomowe, poprawkowe oraz dyżury Rektora, Prezydenta, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów.

Administracja Uczelni (ul. Olszewska 12) czynna będzie następująco: Rektorat, Dziekanaty, Kwestura – od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-15.00; Kadry – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.00; pozostałe Działy – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Nieczynne będą Biblioteka i Czytelnia WSEiZ.

Prosimy o komunikowanie się z pracownikami Uczelni za pomocą korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych (wykaz kontaktów administracji WSEiZ).

 

Szanowni Państwo!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW WSEiZ DO UDZIAŁU
W WYBORACH REPREZENTACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH W WSEiZ NA POTRZEBY PPK

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 14 LUTEGO 2020 r.
W GODZ. 10.00–13.00
W SALI SENATU WSEiZ (UL. OLSZEWSKA 12)

 

Szanowni Państwo!


Urząd Statystyczny w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o powiadomienie pracowników naukowo-dydaktycznych o prowadzonym badaniu potrzeb informacyjnych wśród uczelni wyższych w województwie mazowieckim.

Chcąc dostosować nasze produkty do aktualnych potrzeb pracowników Państwa jednostek, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie drugiej edycji ankiety internetowej „Zapotrzebowanie środowisk naukowych na informacje statystyczne”. Wzorem badania sprzed dwóch lat, pozwalającego na dostosowanie naszych produktów i działań do zgłaszanych oczekiwań, chcielibyśmy poznać Państwa bieżące preferencje jako użytkowników informacji statystycznych. Krótka ankieta w formie elektronicznej dostępna jest pod linkiem: https://ocena-publ.stat.gov.pl/ankieta/. Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Ankieta będzie aktywna do 25 czerwca 2019 r.

Niezmiernie zależy nam na poznaniu Państwa opinii i potrzeb. Zaangażowanie i współpraca z Państwa strony pozwolą nam lepiej i bardziej użytecznie przygotowywać nasze produkty. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Sprawę prowadzi: Magdalena Cybulska tel. 22 464 21 49, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szanowni Państwo!


W odpowiedzi na wyrażone w ubiegłym roku akademickim przez wielu wykładowców zainteresowanie ofertą edukacyjną Urzędu Statystycznego w Warszawie uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostały zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/2018. Postawiliśmy sobie za cel umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej. Oferowane zajęcia przybliżają skomplikowaną strukturę baz i banków danych oraz umożliwiają uczestnikom samodzielne generowanie i tworzenie zestawień informacji statystycznych. Proponujemy również zajęcia warsztatowe dotyczące badań ankietowych, które zachęcą studentów do stawiania pytań i hipotez oraz ich samodzielnej weryfikacji przy wykorzystaniu metody ankietowej. Wszystkie zajęcia prowadzone przez Urząd Statystyczny w Warszawie są bezpłatne. Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/studenci

 

Szanowni Państwo!


Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich WSEiZ oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne w WSEiZ na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które odbędzie się dn. 22.03.2016 (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr R25 przy ul. Rejtana 16.

INFORMACJA

W związku z możliwością przyznania pracownikom etatowym WSEiZ świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy o wypełnienie i złożenie w Kwesturze "Wniosku pracownika o przyznanie świadczenia finansowego z ZFŚS w postaci bonów - 2015 r.".

Wypełnione wnioski prosimy składać do dnia 27.11.2015r. w Kwesturze WSEiZ - Warszawa, ul. Olszewska 12, pokój 33 (III piętro).

Wniosek do pobrania.

 

Konferencja Naukowa CZYSTA ENERGIA

Techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych

Nowe granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje(pobierz)

Firma PM Group LAAX poszukuje wykładowców zainteresowanych współpracą, którzy spełniają wymagania określone poniżej:

DYSPONENT I
Szkolenia nt. „Budżet zadaniowy jako narzędzie wspierające proces zarządzania w sektorze publicznym” Wymagania, które należy spełniać: - wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych lub stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (przeprowadzenie 140 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu budżetu zadaniowego, w tym co najmniej 80 godzin dydaktycznych dla pracowników części budżetowych)

DYSPONENT II
Szkolenia nt. „Informacyjne i analityczne możliwości wsparcia systemów zarządzania w sektorze publicznym z wykorzystaniem budżetu zadaniowego” Wymagania, które należy spełniać: - wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych lub stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych lub w dziedzinie nauk prawnych oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (przeprowadzenie 140 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu ewaluacji).

Deklaracja
Wykaz osob